MR, OR & JMR

MR, OR en JMR

Het team van de PWA wordt bijgestaan door de MR, OR en JMR. Deze drie groepen zijn onmisbaar voor onze school. Hieronder stellen we ze aan u voor. Wat doen ze? Wie zijn ze? En hoe kunt u een bijdrage leveren aan een van deze groepen? U leest het allemaal.

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO). De MR biedt een structuur waarbinnen ouders en leerkrachten kunnen instemmen met en adviseren over belangrijke zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om zaken die de school direct betreffen (zoals de benoeming van leerkrachten, huisvesting, onderwijsbeleid).
De MR houdt zich bezig met beleidszaken en niet met individuele belangenbehartiging. Wilt u een vergadering bijwonen, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u de MR bereiken per mail.

Scholengroep Holland kent daarnaast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een GMR. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR, maar dan wel in zaken die het beleid van de stichting betreffen.

Mail MR Agenda
Jaarverslag MR 2022-2023 Notulen 05-09-2023 Notulen 06-11-2023 Notulen 12-12-2023 Notulen 22-01-2024 Notulen 26-03-2024

Ouderraad

De PWA heeft een ouderraad. Deze bestaat uit ouders die worden gekozen uit en door de ouders. Een directielid is als adviseur bij de vergaderingen van de ouderraad aanwezig. In de ouderraad (OR) hebben circa 15 ouders zitting die beide locaties vertegenwoordigen. De ouderraad (OR) heeft samen met de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor een aantal activiteiten die op school uitgevoerd worden. Daarnaast bevordert de ouderraad de participatie van ouders door hen te betrekken bij allerlei evenementen die door de ouderraad en het team worden georganiseerd. De OR heeft een budget, het ouderfonds, ter beschikking. Hierover leest u verderop meer. U kunt de OR via de mail bereiken. Voor vragen over betalingen kunt u mailen naar de penningmeester Mirelle Salesia.

Via de knop hieronder komt u bij de laatste goedgekeurde notulen van de Ouderraad. Eerdere notulen zijn op te vragen bij de ouderraad.

Mail OR Inloggen OR leden

Junior medezeggenschapsraad

De junior MR bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8 (uit elke groep een afgevaardigde) en vergadert ongeveer eens in de zes weken. Op de agenda staan allerlei wensen van de leerlingen, maar ook bespreken we graag de omgang van de leerlingen en hoe we de school kunnen verbeteren. De afgevaardigden bespreken de agendapunten weer met hun klasgenoten en worden door hen weer gevoed.