Welkom op onze website

Openbare basisschool Prins Willem Alexander is een open school waar iedereen welkom is. We zijn een openbare school met twee locaties in Nieuwerkerk aan den IJssel, een locatie aan de Donge in de wijk Esse Hoog en een locatie aan het Goudmos in de Zuidplas.

We geven op beide locaties eigentijds onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de kinderen. Kinderen werken bij ons op school met veel plezier aan hun (eigen) gevarieerde weektaak. We ondersteunen onze kinderen in het proces van groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo leren ze zelf de juiste besluiten te nemen en de goede keuzes te maken om zich zo dus goed te kunnen redden in het Voortgezet Onderwijs.

We nodigen u dan ook graag uit om een kijkje te nemen in onze school. Wij hopen u binnenkort te ontmoeten!

Ons onderwijs

Taal (waaronder (begrijpend) lezen en spelling) en Rekenen zijn de basisvakken binnen ons onderwijs. Klik hier voor de leerlijnen.

In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. Vanaf groep 3 ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van bestaande leermethoden. Natuurlijk verschillen kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die we gebruiken spelen waar mogelijk in op die verschillen. Ons onderwijs is interactief. Dat wil zeggen dat de leerkracht onder andere door middel van coöperatief leren situaties creëert waarin de kinderen zo veel mogelijk samen in reactie op elkaar met taal bezig zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau het Nederlands in woord en geschrift goed kunnen hanteren. Het spellingonderwijs en het oefenen met grammatica vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs.

In het rekenonderwijs is het accent de laatste jaren verschoven naar realistisch rekenen. Kinderen rekenen door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijkse leven tegenkomen. Ook hier is het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden onder de knie hebben. Daarnaast zijn we volop bezig met pedagogische afstemming en laten we door heel de school zien wat de afspraken en normen en waarden zijn die wij belangrijk vinden. De zaakvakken verwerken wij thematisch en geïntegreerd. Coöperatief leren zetten we in om leerlingen actief deel te laten nemen aan het onderwijsleerproces.

We werken met de volgende methodes:

 • Taal: Veilig leren lezen (gr 3) Taal actief (gr 4 t/m 8)
 • Lezen: Veilig leren lezen (gr 3) Nieuwsbegrip (gr 4 t/m 8) Estafette (gr 4 t/m 8)
 • Rekenen: Getal en Ruimte junior (gr.3 t/m gr.8)
 • Schrijven: Pennenstreken (gr. 3 t/m 5)
 • Engels: Join in (gr 1 t/m 8)
 • Wereldoriëntatie: Da Vinci (gr 3 t/m 8)
 • Studievaardigheden: Blits!
 • Verkeer: ‘school op seef’ praktijklessen en de Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland(gr 3 t/m 8)
 • Bewegingsonderwijs: lessen van de vakleerkracht
 • Creatieve vakken:  Moet je doen (als bronnenboek) (gr 1 t/m 8)
 • Muziek: Lessen van de muziekdocent (gr 1 t/m 8)

Leerlingvolgsysteem

We volgen onze leerlingen door middel van observaties, gesprekken en toetsgegevens die we verkrijgen uit methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen. We noteren onze bevindingen in het leerlingvolgsysteem.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport en aan het begin van het jaar vindt altijd het oudervertelgesprek plaats waarin ouders kunnen vertellen over hun kind.
In groep 1/2 wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd via Bosos en vanaf groep drie is Parnassys het leerlingvolgsysteem. Ouders hebben inzicht in Parnassys via het Parnassys ouderportaal.
De leerkracht werkt op basis van groepsplannen volgens de werkwijze van Handelingsgericht werken. De leerkrachten bespreken de groepsplannen met de Intern begeleider en kunnen bij de Intern begeleider terecht voor onderwijsvragen. Daarnaast kan er hulp van buitenaf ingeschakeld worden.
De leerkracht is het eerste aanspreekpunt wat betreft uw kind.

Lichamelijke opvoeding

Aan de groepen 1 en 2 wordt elke dag bewegingsonderwijs gegeven om aan de natuurlijke behoefte van het kind om te bewegen tegemoet te komen. Dit gebeurt op het schoolplein en in het speellokaal. In het speellokaal zijn diverse materialen, zoals de klimtoestellen, banken, matten, hoepels, ballen etc. Naast deze gymnastieklessen verzorgen we ook spellessen voor het ontwikkelen van de sociale en emotionele vaardigheden. We verzoeken u gymnastiekschoenen aan te schaffen, zodat de leerlingen deze schoenen kunnen dragen tijdens deze lessen. De schoenen, voorzien van naam, kunnen op school blijven. Dagelijks, als het weer het toelaat, spelen de kinderen vrij op de speelplaats met fietsen, karren, steppen, touwen, loopklossen en klauteren en klimmen op de toestellen.

De groepen 3 t/m 8 krijgen elke week gymnastiekonderwijs, door een vakleerkracht en soms om en om door de eigen leerkracht.

Dans en drama

Ook dit seizoen krijgen alle leerlingen van  de PWA danslessen en dramalessen op school. Landelijk is in kerndoelen vastgelegd wat leerlingen aan het eind van de basisschool per leergebied moeten kennen en kunnen. Eén van die kerndoelen is cultuureducatie. Landelijk wordt aangedrongen op een doorgaande leerlijn.

De leraren geven zelf dramalessen aan hun klassen, daarvoor gebruiken zij zelf gekozen materiaal. 

De danslessen zijn er niet op gericht de kinderen technisch ‘goed’ te leren dansen. Het lesmateriaal is er op gericht dat de kinderen hun fantasie en creativiteit ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan samenwerken én aan het individu. Het zal helpen in het durven uiten van gevoel en het kijken en luisteren naar elkaar. Dans en spel is hierbij het middel. Creatief denken komt terug in vele beroepsgroepen en in de samenleving.

We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen zich goed leren te presenteren voor een publiek. 

Dans en drama

Alle leerlingen van  de PWA krijgen danslessen en dramalessen op school. Landelijk is in kerndoelen vastgelegd wat leerlingen aan het eind van de basisschool per leergebied moeten kennen en kunnen. 

De leraren geven zelf dramalessen aan hun klas, daarvoor gebruiken zij zelf gekozen materiaal. Daarnaast werkt de PWA samen met een Dramacoach/Danscoach. 

De danslessen zijn er niet op gericht de kinderen technisch ‘goed’ te leren dansen. Het lesmateriaal is er op gericht dat de kinderen hun fantasie en creativiteit ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan samenwerken én aan het individu. Het zal helpen in het durven uiten van gevoel en het kijken en luisteren naar elkaar. Dans en spel is hierbij het middel. Creatief denken komt terug in vele beroepsgroepen en in de samenleving.

We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen zich goed leren te presenteren voor een publiek. Door optredens te geven voor andere klassen, ouders/verzorgers en andere genodigden ontwikkelen de leerlingen deze vaardigheden. 

Computeronderwijs

Op beide locaties is een computernetwerk. De school beschikt in totaal over ruim 90 computers en een aantal tablets die op dit netwerk zijn aangesloten. Alle groepen hebben de beschikking over meerdere computers. Veelal staan de computers op de gang, zodat er heel de dag door optimaal gebruik van gemaakt kan worden.

De leerlingen krijgen allemaal de gelegenheid om op de computer met de software voor onder andere rekenen en taal te werken. Daarnaast leren de kinderen werken met het internet en de programma’s van Office 365. Verder wordt de computer ook ingezet als remediërend middel voor kinderen die extra oefening nodig hebben of juist meer aankunnen.

In alle groepen op de beide locaties zijn er touchscreens. Hiermee kan op een interactieve wijze les worden gegeven. Leerkrachten houden toezicht tijdens het computergebruik.

Onze school heeft een ICT-coördinator. De ICT-coördinator stippelt, samen met het team en de directie, het beleid uit en houdt ontwikkelingen op het gebied van ICT nauwlettend in de gaten. Daarnaast ondersteunt de ICT-coördinator het team bij het werken met de computers, de software en het digitale schoolbord.

Huiswerk

In de groepen 1 t/m 5 wordt geen huiswerk gegeven, op een incidentele (herhalings)opdracht na. Wel kan ouders gevraagd worden vanaf groep 5 incidenteel extra te oefenen met hun kind (bijvoorbeeld: tafels leren,  extra met hun kind te lezen of thuis extra oefeningen te doen).

Vanaf groep 6 krijgt het huiswerk een meer regelmatig karakter, elke week een keer.

In groep 7 zal het kind ongeveer 2x per week huiswerk krijgen, één maal maakwerk en  één maal leerwerk per week.

In de groep 8 wordt, in voorbereiding op het voortgezet onderwijs, ongeveer drie maal per week huiswerk meegegeven. Dit is een combinatie van leren en maken.