Leerlijnen

We volgens onze leerlingen door middel van observaties, gesprekken en toetsgegevens die we verkrijgen uit methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen. We noteren onze bevindingen in het leerlingvolgsysteem.

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport en aan het begin van het jaar vindt altijd het oudervertelgesprek plaats waarin ouders kunnen vertellen over hun kind.

In groep 1/2 wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend gevolgd via Bosos en vanaf groep drie is Parnassys het leerlingvolgsysteem. Ouders hebben inzicht in Parnassys via het Parnassys ouderportaal.

De leerkracht werk op basis van groepsplannen volgens de werkwijze van Handelingsgericht werken. De leerkrachten bespreken de groepsplannen met de Intern begeleider en kan bij de intern begeleider terecht voor onderwijsvragen. Daarnaast kan er hulp van buitenaf ingeschakeld worden.

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt wat betreft uw kind.

Naar ParnasSys