Op de PWA is veel aandacht voor Engelse taal. Engels wordt gegeven door een vakleerkracht. Juf Sabine komt regelmatig in de groep en werkt met de lesmethode Join in. Op speelse wijze leren de kinderen in de onderbouw de basisbeginselen van een (veelal) tweede taal. In de midden- en bovenbouw worden deze basisbeginselen verder uitgebreid en verdiept. 

Onderzoek wijst uit dat het voor de kinderen een groot voordeel is als zij al in een vroeg stadium met de Engelse taal in aanraking komen. Zij zullen bij latere lessen in de Engelse taal kunnen voortborduren op hun basiskennis en ook bij het aanleren van andere talen hun ervaring kunnen putten.